Marie B Hagsgård, ledamot

Foto: Privat

Berätta lite om dig själv!

Jag har arbetat som utredningssekreterare i tre samerättsliga utredningar under 1990-talet och skrev underlaget till föregångaren till minoritetslagen. Nu senast har jag arbetet i fyra år i Europarådets expertkommitté för Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter. Halva tiden ledde jag som president, expertkommitténs arbete med att övervaka mänskliga rättigheter för nationella minoriteter i 39 länder i Europa. Samer som urfolk är också erkända som nationell minoritet i fyra av dessa länder; Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Expertkommittén övervakar i dessa länder hur staten lever upp till sina åtaganden gentemot samer som nationell minoritet och urfolk enligt Ramkonventionens bestämmelser. Det handlar bl.a. om att ge samer samma rätt och möjlighet som majoriteten har att behålla och utveckla sin kultur som är nära knuten till de traditionella markerna. Expertkommittén har därför rapporterat om hur staterna respekterar samers rätt att fortsätta använda sina traditionella marker och ha inflytande över hur den marken används. Jag arbetar också som konsult och föreläser, håller workshops och skriver expertutlåtanden till myndigheter och samiska och andra organisationer om samers rättigheter enligt svensk och internationell rätt.

Vad jag hoppas kunna bidra med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Jag hoppas framför allt att kunna bidra med att sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur samers situation ser ut idag, inte minst när det gäller samers möjlighet att bevara och utveckla sin kultur knuten till de traditionella markerna som behövs för naturbetesbaserad renskötsel och annan samisk markanvändning som jakt, fiske, slöjd m.m. Enligt min erfarenhet har allmänheten mycket liten kunskap om samisk historia, samiska rättigheter och om samers situation idag. Det handlar bl.a. om den situation som renskötseln befinner sig i idag med kumulativa effekter av exploatering av renskötselmark för exempelvis gruvdrift, vindkraftsparker, storskaligt skogsbruk och turism som tillsammans med klimatförändringar gör det svårt för en del samebyar att fortsätta med sin naturbetesbaserade renskötsel. Jag hoppas också kunna bidra med förslag till åtgärder som främjar försoning och som leder till ett livskraftigt samiskt samhälle.