Dela din historia

Personuppgifter och kakor

Personuppgiftsansvar

Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Med behandling av personuppgifter avses allt som kan göras med personuppgifter.

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. För kommissionens del är en sådan grund framförallt om behandlingen av personuppgiften är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Alla uppgifter som riksdag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter, däribland kommissionen, är enligt regeringens mening av allmänt intresse. När kommissionen behandlar känsliga personuppgifter sker behandlingen med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.

Så här behandlas personuppgifter hos kommissionen:

Vid anmälningar till evenemang

När kommissionen är arrangör av ett evenemang hanterar vi personuppgifter för att kunna administrera en eventuell anmälan till evenemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Vid korrespondens med enskilda

När du kontaktar kommissionen, till exempel via telefon, brev eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Om du lämnar känsliga personuppgifter sker behandlingen med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Insamling av personliga berättelser

För att uppdraget ska kunna fullgöras samlar kommissionen in personliga berättelser från enskilda. Personuppgifter som behandlas kan vara namn, men även vid anonyma berättelser kan uppgifter komma att kunna knytas till en fysisk person och genom det bli en personuppgift. Dessa uppgifter är till sin natur känsliga eftersom de rör etniskt ursprung. Den rättsliga grunden för behandlingen är viktigt allmänt intresse.

Samråd

Kommissionen samråder med organisationer och referenspersoner. För detta behandlar vi namn, kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som lämnas inom ramen för samrådet. Behandlingen av uppgifterna bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Prenumeration av nyhetsbrev och pressmeddelanden

Kommissionen behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av nyhetsbrev och pressmeddelanden. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är samtycke. Personuppgifter raderas vid avslutad prenumeration.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Kommissionen är en myndighet och enligt gällande lagstiftning är utgångspunkten att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Därefter raderas de.

Vem kan se dina personuppgifter?

Kommissionen är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De personliga berättelserna omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut till någon utanför kommissionen. När kommissionen har avslutat sitt arbete och materialet har tagits om hand för arkivering får uppgifter lämnas ut om de behövs för forsknings- eller statistikändamål. Det är också möjligt att lämna ut uppgifter som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförliga till en enskild.

Dina rättigheter

Kommissionen ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Kommissionen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter behövs för att kommissionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller när de framgår av en allmän handling har kommissionen ingen möjlighet att radera uppgifterna. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som kommissionen behandlar. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med kommissionen). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Om kakor (cookies)

Webbplatsen använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen sätter kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du surfar på, till exempel dator eller mobiltelefon. På denna hemsida används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Webbplatsen är byggd i webbverktyget WordPress. Vi samlar inte in några personuppgifter eller din dators IP-nummer. Den data som vi sparar används aldrig i kommersiellt syfte och sprids inte heller till utomstående parter.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också när som radera kakor manuellt från din hårddisk.

Väljer du att inte acceptera kakor kan vissa funktioner fortfarande användas, men funktionaliteten på vissa webbsidor kan begränsas, t.ex. dina personliga inställningar.