anarjohka_aug15-174_fullres_cjutsi
Gåvvå: CJ Utsi

Om urfolket samerna

Definition av urfolk
En vanlig definition av urfolk eller ursprungsfolk är att de härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område som tillhör landet, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställandet av nuvarande statsgränser. Utmärkande för ett urfolk är viljan att bevara, utveckla och överföra sin etniska identitet, kultur och sociala institutioner och brukandet av sin traditionella livsmiljö till framtida generationer.

Samerna är det enda urfolket i Europa. Samerna har en lång sammanhängande historisk anknytning till de marker där de bedrivit och fortfarande bedriver sina näringar och utövar sin kultur. Anknytningen går tillbaka till tiden långt före nationalstaternas bildande. Hur långt är svårt att med säkerhet veta. En del säger 10 000 år och andra 3 000 år.

Folkrättsligt skydd
1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige (prop 1976/77:80). År 2010 infördes en minoritetslag för Sveriges fem nationella minoriteter, varav samerna är en (SFS 2009:724). Samerna är sedan 2011 erkända som ett folk i Sveriges grundlag. I egenskap av urfolk har samerna dessutom ett folkrättsligt skydd. Sverige har därmed erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Samerna har en rätt till självbestämmande enligt internationell rätt, i kraft av att vara ett folk och ett urfolk. Detta har bland annat fastslagits i praxis av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och erkänts av Sverige i periodiska rapporter till FN:s traktatorgan.

Samerna i Sápmi och i Sverige
Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre och motsvarande område i Norge i söder och norrut. Det området kallas Sápmi. Sápmi är mer än ett geografiskt område, det är också en kulturell och språklig gemenskap.
Samerna i Sverige har en stark anknytning till sina traditionella marker. Unika näringar och viljan att bevara och överföra sin etniska identitet till nästa generation är utmärkande.

Hur många samer finns det?
En vanlig uppskattning i dag är att det finns 80.000-100.000 samer i världen. I Sverige beräknas det finnas 20.000-40.000 samer. Det är osäkert hur många med samiskt påbrå som själva identifierar sig som samer. Någon folkräkning på etnisk grund görs inte i Sverige och därför är siffrorna osäkra. Samer är bosatta i hela landet även om de flesta bor i Norrbottens och Västerbottens län, samt utefter fjällkedjan. År 2021 var 9 226 personer upptagna i sameröstlängden och därmed berättigade att rösta i sametingsvalet. För detta krävs att man är same och har samiska som språk i hemmet, eller att någon av föräldrarna eller mor- eller farföräldrarna har eller har haft samiska som språk i hemmet. Dessutom ska man vara 18 år och svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige de senaste tre åren.

Katarina Kielatis. Foto: Carl-Johan Utsi

Renskötsel
Många kopplar ihop samer med renar. Ungefär 2500-3000 samer i Sverige är beroende av renskötsel som inkomstkälla (köttproduktion). Många fler, särskilt i Norrbottens län, har ett renmärke och äger renar som sköts av en yrkesverksam renskötare. Det finns totalt cirka 4 600 renägare i Sverige, varav 40 procent är kvinnor. Riksdagen har uttalat att renskötsel är en central del av samisk kultur.

Simon Issát Marainen på Jokkmokks marknad. Foto: CJ Utsi


Pojke på cykel på renslakt. Foto: Anastasia Hurza


Andra traditionella näringar och övriga yrkesområden
Andra traditionella näringar är jakt, fiske och duodji (slöjd och konsthantverk). Idag är samer verksamma inom de flesta landsbygdsnäringar som bedrivs i de nordligare delarna av landet, ofta som kombinationsnäringar, såsom småskaligt gårdsbruk och samisk turism. Utöver inom traditionella näringar och landsbygdsnäringar försörjer sig samer idag inom de flesta yrkesområden i samhället.

Foto: CJ Utsi

Källa: Sametinget och https://samer.se/3606 https://sametinget.se/samer

Vill du veta mer om jojken, Samernas dag den 6 februari och annat intressant? Läs mer här!