Eivind Torp, ledamot

Foto: Annacarin Aronsson

Berätta lite om dig själv!

Jag har under hela min yrkeskarriär varit anställd vid olika universitet och under den tiden forskat kring samiska teman, men med något olika ämnesmässiga utgångspunkter. Tematiskt har jag rört mig från ett fokus som främst rörde frågor kring samiska rättigheter till samiska rättsfrågor. Det vill säga från studier av politiska frågor till studier av rättsliga frågor. Jag började som student och därefter som anställd vid gruppen för Samiska studier vid Universitetet i Tromsö men har sedan slutet av 1980 talet bott i Östersund och varit verksam vid Mittuniversitetet.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Kommissionens uppdrag är brett och mångfacetterat men en styrande faktor för samers liv i Sverige och den samiska kulturens utvecklingsmöjligheter i det svenska samhället är lagstiftningen om samernas rätt till renskötsel. Israel Ruong beskrev vid ett tillfälle renbeteslagstiftningen som en kniv som skärde genom den samiska befolkningen och skapade sår och onödig splid. Frågan om lagstiftningens betydelser och följder är som jag ser ofrånkomliga för en sanningskommission om samiska folket och jag hoppas kunna bidraga med kunskap på detta sakområde.