Glöm inte din skriftliga berättelse! Sista dag nu på fredag.

anjunjes_guorbak_sep16-161_2160px_cjutsi
Foto: CJ Utsi

Glöm inte din skriftliga berättelse! Sista dag nu på fredag.

Vem kan dela sin historia?
Du kan fortfarande fram till fredag, den 31 maj 2024, lämna in skriftliga vittnesmål. Kommissionen har beslutat om att flytta fram datumet från den 15 april till 31 maj så att fler ska få chansen att skicka in.

Fram till den 15 februari 2024 kunde samer anmäla intresse för intervjuer om sina egna eller närståendes erfarenheter av den politik som förts av staten mot dem och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samer. Samer i alla åldrar, såväl unga som äldre, har varit välkomna att lämna vittnesmål. Över 270 anmälningar till vittnesmål kom totalt in per den 15 februari 2024.

Hur lämnar jag en skriftlig berättelse?
Din skriftliga berättelse kan skickas in till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller per brev på adress:
Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Du får vara anonym om du vill det.

Hur kommer intervjuer och skriftliga berättelser att användas?
Intervjun spelas in och skrivs ut. Skulle du efter intervjun vilja lägga till eller ändra uppgifter eller ta tillbaka den går det bra. Både ljudfiler och utskrifter sparas hos kommissionen. I utskriften är den intervjuade avidentifierad och anonym. Den som inte vill vara anonym har rätt till det. Ljudfiler, utskrifter och skriftliga berättelser omfattas av sekretess. Alla som arbetar i kommissionen har tystnadsplikt. Enligt nu gällande regelverk ska allt material när kommissionens arbete är avslutat lämnas till Riksarkivet. Materialet är då fortsatt skyddat av sekretess och uppgifter får lämnas ut endast om de behövs för forskning eller statistik, eller om de inte är direkt hänförliga till en enskild.
Det som kommer fram i intervjuerna och i skriftliga berättelser kommer att användas av Sanningskommissionen för det samiska folket
• i dess kartläggnings- och utredningsarbete och förslag till åtgärder, och
• i dess förmedling av kunskap till allmänheten om samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samer.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer här! (länk)

Intervjuarbetet påbörjades under 2023 och pågår under en del av 2024. Sedan väntar transkriberingar och analys av materialet. Berättelsevolymen ska vara det centrala bidraget och de samiska erfarenheter som framställs i denna lägger grunden för kommissionens arbete och resultat. Materialet kommer att hämtas från intervjuerna, de skriftliga berättelserna och vad som framkommit vid samtalsmötena.

Möjlighet till stödsamtal
Att berätta om negativa erfarenheter eller kränkande upplevelser kan väcka obehag och känslor som kan vara svåra att hantera. Alla personer som intervjuas av kommissionen kommer erbjudas möjlighet till stödsamtal (i en serie om tre samtal). Detta sker genom Kunskapsnätverket för samisk hälsa som är baserat i Region Västerbotten. Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan regionerna i norr som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. De som ger samtalsstöd är kuratorer med samisk kulturkompetens. Har du frågor redan nu ring 076- 1367067 för mer information. Stödsamtalen dokumenteras inte och kommissionen får inte information om vem som har begärt stödsamtal. Kuratorerna är Jennie Rova och Ella-Kari Skum.