ww-290_2100px_cjutsi
Foto: C J Utsi

Kartläggningen

Sanningskommissionen för det samiska folket ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen har bestämt att denna granskning ska ske inom följande fyra huvudområden.

Dessa är:

  1. Lagstiftning och gränsdragningar rörande mark och vatten med mera (området innefattar även exploatering av naturresurser).
  2. Tvångsförflyttningar av samer.
  3. Renskötselrätten (särskilt konsekvenserna av 1928 års renbeteslag).
  4. ”Lapp-ska-vara-lapp”-politiken, rasbiologin och skingring av det samiska kulturarvet (området innefattar även språk- och skolpolitik).

Huvudområdena innefattar fler delområden. Andra områden kan komma att bli föremål för granskning, till exempel som en följd av de berättelser som kommissionen kommer att få del av genom intervjuer och skriftliga berättelser.

Läs mer här om bland annat kommissionens förhållningssätt till kartläggningsuppgiften och till hur arbetet bör utföras i (länk till Promemorian Kommissionens kartläggnings- och granskningsuppdrag).