Så arbetar Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen är en statlig kommitté som tillsatts efter hemställan av Sametinget. Dess ledamöter är utsedda av regeringen, efter samråd med Sametinget. Kommissionen är ett oberoende och självständigt organ. Det är ledamöterna som fattar beslut om arbetet och svarar för kommissionens förslag. Ordföranden leder kommissionens arbete. Kommissionen sammanträder ungefär var sjätte till åttonde vecka.

Sekretariatet
Sekretariatet administrerar kommissionens arbete och bereder dess beslut. Sekretariatet ansvarar bl.a. för utredningsarbete, att anordna möten och att genomföra personliga intervjuer.

Samtalsmöten i Sápmi
På den svenska sidan av Sápmi och några orter i södra Sverige bjuder kommissionen med start 2023 in till samtalsmöten. Mötena syftar till att sprida information om vårt uppdrag och få ta del av synpunkter och förslag och att förankra vårt arbete hos det samiska folket. Tanken är att det ska vara informella möten för samtal där deltagarna får möjlighet till reflektion och dialog om kommissionens uppdrag. Ett annat viktigt syfte är att informera om möjligheten att dela sin berättelse vid en personlig intervju.