1nyloggaer

Hatbrott och behov av kunskap lyfts i rapport från Europarådet

I februari kom Europarådets expertkommitté för skydd av nationella minoriteter med sin rapport för Sverige. Rapporten bygger på möten med samer och personer som tillhör övriga minoriteter samt företrädare för myndigheter och regeringen under en vecka i mars 2023.

Den rådgivande kommitténs rapport om Sverige innehåller fyra rekommendationer för omedelbar åtgärd:
• Den rådgivande kommittén uppmanar myndigheterna att säkerställa, i nära samråd med urfolket samerna, att beslut på kommunal, regional och nationell nivå rörande användning av mark som traditionellt använts av samer inte negativt påverkar möjligheten för samerna att vidmakthålla och utveckla sin kultur, sitt språk och sin identitet. Myndigheterna bör säkerställa att regionala offentliga myndigheter och statliga myndigheter innan de fattar beslut om exploatering på mark där samer traditionellt har levt till fullo tillämpar lagen om konsultation med samer samt bestämmelserna om samråd i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

•Den rådgivande kommittén uppmanar myndigheterna att främja interkulturell dialog och ömsesidig respekt mellan den övriga befolkningen och personer som hör till olika nationella minoriteter genom att vidta konkreta åtgärder för att främja kunskapen om nationella minoriteter, minoriteters rättigheter och nationella minoriteters behov, och genom att välja mer inkluderande och transparenta tillvägagångssätt i frågor som påverkar personer som hör till mer än en nationell minoritet.

•Den rådgivande kommittén uppmanar myndigheterna att öka sina ansträngningar för att förebygga och bekämpa rasism, hatbrott och hatretorik, bland annat i sociala medier, i synnerhet mot de judiska, romska och samiska minoriteterna. För detta ändamål bör myndigheterna vidta lämpliga åtgärder inriktade på hela befolkningen, exempelvis medvetandegörande och informationskampanjer, samt utvärdera dessa i nära samråd med representanter för minoriteterna. De bör också dokumentera, utreda och bemöta alla fall av sådana förseelser och samla in data (exempelvis om hatbrott).

•Den rådgivande kommittén uppmanar myndigheter på alla nivåer att förbättra samrådsförfarandenas effektivitet, se till att de hålls vid rätt tidpunkt och är inkluderande och meningsfulla samt säkerställa att personer som hör till den samiska och andra nationella minoriteter systematiskt rådfrågas och har möjlighet att delta effektivt i beslutsprocesser rörande politiska och juridiska frågor rörande minoriteters rättigheter.

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter är den mest omfattande konventionen för skydd av nationella minoriteters mänskliga rättigheter. Den omfattar samer i Finland, Sverige och Norge (tidigare även samer i Ryssland men Ryssland är numera uteslutet ur Europarådet). Den rådgivande expertkommittén som övervakar ramkonventionens tillämpning i 38 länder i Europa består av 18 personer med olika professioner såsom, jurister, sociologer, statsvetare, forskare med mera. Rekommendationerna innehåller en rad konkreta exempel på hur traditionell samisk mark har exploaterats utan tillräckligt inflytande för samer, exempelvis beslutet om gruvan i Gállok.

När det gäller bristande kunskaper om samer och övriga minoriteter anger expertkommittén att brister i undervisningsmaterial och brister i lärarutbildningen måste åtgärdas så att undervisning i enlighet med den svenska läroplanen kommer till stånd. Brister i undervisning i samiska måste åtgärdas genom mer tvåspråkig utbildning och genom att göra yrket minoritetsspråkslärare mer attraktivt och inte förlägga undervisningen i samiska efter ordinarie skoltid.

När det gäller ökad diskriminering och hatbrott mot samer behandlas bland annat spänningar rörande rätten till mark nämns som en orsak.
Slutligen ges besked om vad som krävs för att myndigheter ska leva upp till samers rätt till inflytande enligt konsultationslagen och minoritetslagen när det gäller resurser för att samer ska kunna delta effektivt i samråd och konsultationer där det anges. Exempel på bristande inflytande ges när det gäller beslutet om Norrbottniabanans sträckning och vindkraftpark på Sveaskogs mark.

En rekommendation rör Sanningskommissionen för det samiska folket:
”Den rådgivande kommittén uppmuntrar starkt att sanningskommissionerna förses med adekvat finansiering för att klara av all nödvändig forskning och alla konsultationer, och att resultaten används för att genomföra åtgärder som stärker medvetenheten och bygger förtroende, samt för att ta konkreta steg mot att bevara och främja minoriteters identiteter. (översättning gjord av Sanningskommissionen för det samiska folket)

Läs mer i rapporten som finns här! (länk)
Sammanfattning på svenska (länk)