bild-faktablad

Svieriga unneplåhkopolitijka birra

Jagen 2000 Svierik nanustahtij Europaráde rábmakonvensjåvnåv rijkalasj unneplågoj suoje birra, ja europalasj njuolgadusáv rijkadajva- jali unneplågogiela birra. Dán aktijvuodan unneplåhkopolitijkka ásaduváj ietjas politijkkasuorggen. Svieriga unneplåhkopolitijka ulmme l suoddjit rijkalasj unneplågojt, nannit sijá máhttelisvuodav vájkudimfábmuj ja doarjjot histårjålasj unneplågogielajt vaj viesson bissu.

Svierik galggá tjårggit vaj tjuovvu rijkalasj unneplågoj riektájt, mij la iehtjádij siegen tjuovos rijkajgasskasasj välggogisvuodas ulmutjij riektáj hárráj. Unneplåhkolága vuodon la Svieriga välggosgisvuohta Europaráde rábmakonvensjåvnå milta, mij guosská rijkalasj unneplågoj suodjáj, ja europalasj njuolgadussaj rijkadajva- jali unneplågogiela birra.

Unneplåhkolága gájkkásasj biejadusá mierkkiji stáhtafámon la tjielgga åvdåsvásstádus vaj álggoálmmuk sáme ja ietjá rijkalasj unneplågo galggi bessat bisodit ja åvdedit ietjasa kultuvrajt ja identitejtajt, ja jáhkkudagájt, gielajt, árbbedábijt ja kultuvrraárbijt, ja vaddet álggoálmmugij sámijda ja ietjá rijkalasj unneplågojda duodalasj vájkudimfámov ássjij hárráj ma sidjij guossk

Sámegiela dievddi rávkalvisájt håstårjålasj ja geográfalasj tjadnusis giellanjuolgadusá milta, aktan suomagielajn ja meängielajn. Giella oadjtu almulasj sajádagáv unneplågogiellan gå rijkka dan giela hárráj nanustahttá Europaráde unneplågogiellakonvensjåvnåv, mav aj gåhttju europalasj giellanjuolgadussan. Europaráde oatsot vaj tjuovvu konvensjåvnåjt ja oajvvat mav hähttu duollit.

Lågå ienebuv unneplåhkopolitijka birra webbabielen Minoritet.se