Jaksoestjïelkeme

Jaksoestjïelkeme www.sanningskommissonensamer.se

Daesnie bïhkedibie guktie saetniesvoetekommisjovne dejtie kriveneasside daan laaken (2018:1937) mietie fulkie, guktie digitaale byjjes viehkiem jaksebe jïh jis vihties jaskoes-mierien dåeriesmoerh jïh guktie datne maahtah båajhtode mijjese bieljelidh guktie mijjieh maehtebe dejtie staeriedidh.

Mijjieh sïjhtebe gallesh edtjieh maehtedh dam mijjen webbesæjroem nuhtjedh. Edtjede maehtedh dam guarkedh, dejnie buektiehtidh seamma magkerh funksjovnejeerehts jïh seamma magkerh viehkievierhtieh daerpies utnedh.

Reektehtsen båajhtoeh

Nov maa daejrebe mijjen websæjroe ij leah öövre jaksoes. Mijjieh daamtaj pryövebe dam sæjroem bueriedidh. Jis datne vueptesth maam joem båajhtode, bieljelh dle mijjiem jallh mejtie datne åtnah ibie laakide fulkieh, dle hijven mijjem bieljelh guktie åadtjoejibie båajhtode govledh.

Vaaksjome

Byjjesfaamoe digitaale reerenasse (Myndigheten för digital förvaltning) (DIGG)  dam vaaksjomedïedtem åtna. Jis guermesth guktie mijjieh gïetedallebe dejtie dov åssjaldahkide dle maahtah Byjjesfaamoe digitaale reerenassem bieljelidh.

Byjjesfaamoe digitaale reerenassen websæjroe https://www.digg.se/tdosanmalan

Teknihkeles bïevnesh websæjroen jaksoesmierien bïjre.

Daate websæjroe ij leah  daan laaken jaksoes-mierie digitaale byjjes servicen mietie sjïehtesjadteme. Daennie sisvegem bæjhkoehtibie mij gukt akt ij leah jaksoes.

Daesnie bïhkedibie guktie daate hïejmesmærjoe dejtie krïevenasside jaksa laaken (2018:1937) jaksoesmierie digitaale byjjes servicen mietie jallh jaksoe-mierien dåeriesmoerh jïh guktie datne maahtah dle båajhtode mijjese bieljelidh, guktie maehtebe dejtie staeriestidh.

Mijjieh sïjhtebe gallesh edtjieh maehtedh dam mijjen websæjroem nuhtjedh. Edtjede dam guarkedh, dejnie buektiehtidh seamma magkerh funksjovnejeerehts jïh seamma magkerh viehkievierhtieh daerpies utnedh.

Sisvege

Websæjroen åejvieulmie  Saetniesvoetekommisjovnen barkoen bïjre saemide bïevnedidh.

Daennie websæjrosne jeenjemes bïevnesh Saetniesvoetekommisjovnen barkoej bïjre jïh guktie berkieh. Websæjrosne bïevnesh darjomes bïjre jïh gaskesadtemebïevnesh gååvnese.

Webbelohkije jïh plattformh

Webbesæjroe dejtie sïejhmemes weblohkijide duvtie ( datovride, surplattah jïh mobijlide) jïh lea responsijveles. Nuhtjh dam minngemes versjovnem weblohkijistie, akte daejstie:

Microsoft Edge

Safari

Google Chrome

Firefox

Websæjroe dïrregem  WordPress för publicering och innehållshanteringem åtna.

Copy-right

Luhpie gaajhkh tekstide jïh sisvegem websæjrosne seamma guktie nuhtjedh, menh ij leah luhpieh guvvide nuhtjedh. Jis ij maam jeatjah tjåadtjoeh dle luhpie tekstide nuhtjedh, ajve jis teksti gaaltijh neebnesovveme. Saetniesvoetekommisjovne saemide bïevnesidie buakteme maa websæjrosne gååvnese.