Gaskesadth sekretariaatem

Tjaelemesijjie Reeremekanslije

Saetniesvoetekommisjovne saemide
KU 2021:02
Kv Garnisonen
103 33 Stuehkie/ Stockholm

Dov naan gyhtjelassh kommisjovnen barkoen jallh gïehtelimmien bïjre? Bieljelh dle mijjiem.

Maahtah ringkedh jallh tjaeliestidh daejtie e-påastide:

Kommisjovnen  e-påaste: ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se

Åvtehke Anders Lidén

08-405 36 84
anders.liden@regeringskansliet.se

Åejvietjaelije: Jon Dunås

jon.dunas@regeringskansliet.se

+46 (0) 8 405 31 98

Salkehtimmietjaelije: Moa Sandström

+47 (0)76-136 70 67

moa.sandstrom@regeringskansliet.se


Salkehtimmietjaelije:Sanna Vitestam

Tfn 08-405 89 00

sanna.vitestam@regeringskansliet.se


Tjaelije/gaskesadteme: Malin A Junkka
malin.andersson.junkka@regeringskansliet.se
+46 (0)761367067

Tjaelije/geerehtalllije: Marja Skum
+46 (0)76-136 70 67
marja.skum@regeringskansliet.se

Tjaelije/geerehtalllij Lena Kroik
+46 (0)76-1136546
lena.kroik@regeringskansliet.se

Tjaelije/geerehtalllij Elli-Ristin Tuorda
+4676-110 94 16
elli-ristin.tuorda@regeringskansliet.se

Tjaelije Elin Johansson
077-1876522
elin.johansson@regeringskansliet.se

Sæjjasadtje tjaelije: Raija Kärkkäinen Eriksson

Tfn +46 (0)8 405 11 15
raija.karkkainen.eriksson@regeringskansliet.se

Tjaelije: Ingela Persson
Tfn: 076-765 21 88
ingela.persson@regeringskansliet.se

Tjaelije: Elsa Hellqvist
Tfn: 076-1282987
elsa.hellqvist@regeringskansliet.se